Odwiedza nas 532 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

alt

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert dot. zgodności ze standardami WCAG 2.0

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację usługi tj. wsparcia zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki administracji publicznej rekomendacji dot. praktycznych zmian na stronach internetowych w zakresie dostępności informacji pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0., w projekcie pt. „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumencie oraz pod linkiem.

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl do dnia 29.03.2018 r.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania dot. pełnienia funkcji eksperta/ki w projekcie w zakresie wsparcia zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki administracji publicznej rekomendacji dot. praktycznych zmian na stronach internetowych w zakresie dostępności informacji pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0 najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył:

TMResearch sp. z o.o. sp. k.

Ofertę przesłano mailowo w dniu 29.03.2018 r. o godz. 20:28.
Oferta złożona przez ww. Oferenta była zgodna z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsza cenowo.
Wartość brutto oferty: 12 500,00 zł.
Łączna ilość punktów zdobyta przez Oferenta: 100,00.

Warszawa, 11.04.2018 r.

 

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera/asystenta organizacyjnego do domu treningowego

w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • samodzielność i umiejętności organizacyjne
 • doświadczenie w organizowaniu szkoleń, warsztatów, turnusów
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole)
 • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B) praca w gminie Lesznowola
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem

Opis stanowiska:

Do głównych zadań trenera/asystenta organizacyjnego w domu treningowym jest organizacja turnusów i wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca trenera/asystenta oganizacyjnego polega m.in. na:

 • organizacji 4 i 9 dniowych turnusów w miesiącu (rekrutacja uczestników, wywiady z uczestnikami i rodzicami, kontakt z rodzicami, przygotowanie planu turnusu i grafików dla kadry),
 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych,
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 21.03.2018 r. na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl w temacie trener/asystent_organizacyjny _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Fundację SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje Specjalisty/-tki ds. finansowych Programu Dziecięcego

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie w zakresie: ekonomii, finansów
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi generatorów wniosków dotacyjnych, m.in. PFRON, Urząd m.st. Warszawy, fundusze europejskie
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • dokładność i dbałość o szczegóły w codziennej pracy

Twoje zadania:

 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowo-sprawozdawczej
 • bieżące prowadzenie monitoringu finansowego realizowanych działań, w tym całościowego monitoringu Programu
 • prowadzenie rozliczeń zgodnie z wymogami podmiotu udzielającego dofinansowania (m.in. raporty, sprawozdania, harmonogramy, wnioski o płatność)
 • sprawozdawczość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • sprawozdawczość subwencji oświatowej
 • monitorowanie wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie dofinansowań Programu
 • prowadzenie finansowej dokumentacji działań, w tym weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, opisywanie ich i archiwizacja

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w dynamicznej rozwijającej się organizacji o wiodącej pozycji na polskim rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego

Miejsce pracy: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 6 marca 2018 r. na adres: badabada@synapsis.org.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

logotypy projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”

Fundacja SYNAPSIS poszukuje osób na stanowisko trenera turnusu/asystenta w domu treningowym.

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie  trenera turnusów/asystenta w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola
Termin składania ofert: 09.03.2018 r. 

Szczegółowe informacje oraz wymagane załączniki dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem: tu

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 09.03.2018 r.

 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat do projektu!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko…

 • poznało uroki miasta Warszawy,
 • nauczyło się planować i aktywnie spędzać wolny czas,
 • swobodnie poruszało się w przestrzeni publicznej (wyszukiwało ciekawe obiekty, korzystało ze środków komunikacji miejskiej),
 • rozwijało umiejętności komunikacyjne podczas zajęć grupowych

… to zgłoś je do Projektu „Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie".  

Celem projektu jest rozwój niezależnego funkcjonowania oraz realne włączenie społeczne osób z autyzmem (OzA) i zespołem Aspergera (ZA) w różnym wieku.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki, w godzinach 15:30-18:30.

Czekamy na osoby, które:

 • mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • mają diagnozę autyzmu lub Zespołu Aspergera
 • mieszkają w Warszawie

Więcej o projekcie i zasadach rekrutacji: TU

Kontakt: k.paluch@synapsis.org.pl

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje do projektu!

Jeśli chcesz…

 • poznać uroki miasta Warszawy,
 • nauczyć się planować i aktywnie spędzać wolny czas,
 • swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej (wyszukiwać ciekawe obiekty, korzystać ze środków komunikacji miejskiej),
 • rozwijać umiejętności komunikacyjne podczas zajęć grupowych

… to zgłoś się do projektu „ Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie".  

Celem projektu jest rozwój niezależnego funkcjonowania oraz realne włączenie społeczne osób z autyzmem (OzA) i zespołem Aspergera (ZA) w różnym wieku.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki, w godzinach 12:00-15.00.

Czekamy na osoby, które:

 • mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • mają diagnozę autyzmu lub Zespołu Aspergera
 • mieszkają w Warszawie

Więcej o projekcie i zasadach rekrutacji TU

Kontakt: k.paluch@synapsis.org.pl

logotypy

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami z niepełnosprawnością podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie 2 trenerów turnusów/asystenta w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 08.02.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085109

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 08.02.2018 r..

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV (zawierające wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem - jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.


INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 2 trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

1. Pani Anna Droś, oferta dostarczono w dniu 06.02.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, stawka: 31,87 zł brutto, łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 93,2

2. Pani Anna Makowska, oferta dostarczono w dniu 05.02.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, stawka: 34,83 zł brutto, łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

  

Warszawa 09.02.2018

 

 

trzy egzemplarze książki "Według innego klucza. Opowieść o autyzmie"

Zapraszamy do udziału w konkursie na fanpage'u Fundacji SYNAPSIS: „Indywidualizm to dar czy może rodzaj przekleństwa dla osób z ASD? 

Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy zestawami książek: „Według innego klucza. Opowieść o autyzmie" Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs trwa od 20 stycznia 2018 r. od momentu publikacji posta do 22 stycznia godz.13.00

Odpowiedzi konkursowe zależy zostawić pod postem konkursowym.

Regulamin konkursu znajdziecie tu

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu

W związku z realizacją projektu Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej- wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności Fundacja SYNAPSIS poszukuje koordynatora/-ki projektu z zatrudnieniem od 01/02/2018

Projekt (realizowany od 01-02-2018 do: 31-01-2019) w ramach RPO WM 2014-2020.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów dla osób wykluczonych/ niepełnosprawnych w ramach UE
 • umiejętność obsługi generatorów wniosków
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie
 • asertywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Zadania:

 • koordynacja płynnej realizacji projektu i jego spójności ze strukturami i ideami Fundacji SYNAPSIS
 • reprezentowanie projektu w bieżących kontaktach z Instytucjami Współpracującymi i uczestnikami
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu i kadrą Fundacji SYNAPSIS
 • prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi
 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu
 • koordynacja zespołu z w zakresie realizacji zadań projektu
 • kontrola jakości zadań pod kątem rezultatów projektu
 • przeprowadzenie spotkań Zespołu projektowego
 • wsparcie organizacyjno – merytoryczne pracowników zespołu
 • przygotowanie dokumentacji formalnej projektu oraz jej archiwizacja zgodnie z wymogami UE

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: i.broczkowska@synapsis.org.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)". 

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 2/MT/MW /WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

 

Termin składania ofert

19.01.2018 roku, do godz. 9.00

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:

a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV, oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

b Załącznik nr 2  : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,

c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 2. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV  muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
 3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres:  Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 5. Oferta musi być złożona w terminie do 19 stycznia 2018  do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MT/MW /WG/18”.
 7. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/MT/MW/WG/18”
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 15. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail:   m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 17. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
 19. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 18 lutego 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkolenia

Miejsce realizacji zamówienia

 Wilcza Góra, pow. Lesznowola, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie  trzech trenerów/instruktorów  zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od stycznia do czerwca  2018r. 

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
 2. Trenerzy/instruktorzy w domu treningowy mają łącznie do wypracowania 20 godzin w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Wykonawca/y mają do przepracowania średnio 6,5 godziny w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców). 
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca  2019r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami. 
 1. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
 2. a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych w zakresie:

            -samodzielności i komunikacji,

            -aktywnej integracji,

            - aktywności w przestrzeni publicznej,

 1. b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
 2. c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.:  a. zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 3. Wykonawca/y świadczył/li będzie/ą pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z  Zamawiającym, średnio do 6,5 godziny w miesiącu, w formie zajęć/warsztatów grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do czerwca 2018r  w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoba bezpośrednio wykonująca usługę  musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
 2. b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w prowadzeniu zajęć/warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.  

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający oczekuje od Wykonawców :

 1. a) wysokich  umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
 2. b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
 3. c) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 4. d)  dyspozycyjności    godzinowej 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:

- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług  w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na te usługi  po stronie Zamawiającego ,

- że  mogą nastąpić  przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub  na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone  usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Wypełniony i podpisany  formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz  podpisane CV Wykonawcy.
 2. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:

-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)

-wskazać doświadczenie i dołączyć CV osoby, która wykona  usługę.

 1. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. Wypełnione i podpisane  oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną  roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity  jednej godziny świadczonej usługi   zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
 2. Punktacja

Kryterium ceny, waga kryterium = 100%.

Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę  (C min) Zamawiający przydzieli  100 punktów.

Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

                        najniższa cena ofertowa brutto C min

             Co =  ------------------------------------------------------ x 100 punktów

                               cena badanej oferty brutto

 1. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą ilość  punktów.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia  trzem  Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostaną wybrane trzy najkorzystniejsze oferty cenowe) .

  5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  - Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
  - oferta jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych, 
   - oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  - zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje  wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające

w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS
Ondraszka 3
02-085 Warszawa
NIP 526 030 25 22

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu
nr RPMA. 09.02.01-14-8104/17-00

Oś Priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


 INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 3 trenerów turnusu/instruktorów w domu treningowym jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Oferta z dnia 15.01.2018 złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Panią Annę Kurinię na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100.
 2. Oferta z dnia 17.01.2018 złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Pana Konrada Nowaka na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100
 3. Oferta z dnia 15.01.2018 r. złożona osobiście w siedzibie Fundacji przez Pana Karola Rucikowskiego na stawkę 52 zł brutto. Ilość punktów: 100

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 23.01.2018

logotypy projektu

Zapytanie ofertowe nr 2/MT/WG/18” na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym 

 

Termin składania ofert 19.01.2018 roku, do godz. 9.00

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:.

a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV ( zawierające wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada), oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,

c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 2. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV  muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w KRS lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
 3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres:  Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 5. Oferta musi być złożona w terminie do 19 stycznia 2018  do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT /WG/18”.
 7. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT/WG/18”
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 15. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail:  m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 17. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
 19. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia  18 lutego 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług opiekuńczych  nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Miejsce realizacji zamówienia

 Wilcza Góra, pow. Lesznowola, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6  trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od stycznia do 30  czerwca  2018 r.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług opiekuńczych  nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.  Będą oni odpowiedzialni  za wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.) . 
 2. Trenerzy turnusów/asystenci w domu treningowy mają łącznie do wypracowania 200 godziny w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Poszczególni Wykonawcy mają zatem do przepracowania średnio 10-50 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców i potrzeb Zamawiającego)
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca  2018 r.   z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.
 4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
 5. a) uczestniczenie i prowadzenie grupowych/ indywidulanych  bloków zajęć:

-  dotyczących  samodzielności i komunikacji o tematyce, m. in.: samoorganizacji, wdrażania planu codziennych zajęć i pracy, zrozumienia i wzięcie odpowiedzialności, wykorzystania zasobów silnych stron,  różnych  form rozwoju komunikacji, usprawniania mowy, poprawy artykulacji, komunikacji alternatywnej system Symboli PCS, tablic komunikacyjnych,

- dotyczących aktywnej integracji o tematyce , m. in.: przekazywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia, treningi higieny i samoobsługi, zajęcia pracy z ciałem,

- dotyczących  zajęć w przestrzeni publicznej, grupowe wyjścia w teren np. kawiarnie, kino, muzeum, restauracja, trening autonomii decyzyjnej.

-prowadzenie dokumentacji projektowej  (m. in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.

-wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.:   zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oznakowanie materiałów i dokumentów, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 1. Wykonawca świadczył będzie  usługę  w dni robocze i/lub weekendy  w godzinach ustalonych z koordynatorem projektu oraz Zamawiającym ( w tym także w nocy), średnio od 10 -50 godzin w miesiącu, w formie treningów indywidualnych i/ lub grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

kod CPV 85311200-4 –

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca  2018r  w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem, jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoba bezpośrednio wykonująca usługę  musi spełniać łącznie następujące warunki, :

 1. a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
 2. b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie Cv ( zawierającego   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający oczekuje od Wykonawców :

 1. a) wysokich  umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
 2. b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
 3. c) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 4. d) dyspozycyjności godzinowej .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:

- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług opiekuńczych  w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze  po stronie Zamawiającego,

- że  mogą nastąpić  przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub  na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone  usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Wypełniony i podpisany  formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz  podpisane CV Wykonawcy ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada).
 2. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:

-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)

-wskazać doświadczenie i dołączyć CV osoby, która wykona  usługę.

 1. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. Wypełnione i podpisane  oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną  roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity  jednej godziny świadczonej usługi   zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
 2. Punktacja
 3. kryterium ceny

Waga kryterium = 80 %.

Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę  (C min) Zamawiający przydzieli 80 punktów.

Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

                        najniższa cena ofertowa brutto C min

             Co =  ------------------------------------------------------ x 80 punktów

                               cena badanej oferty brutto

 1. kryterium doświadczenia - punkty przyznawane są jeśli  sam Wykonawca będący osobą fizyczną lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w imieniu Wykonawcy bezpośrednio realizujące usługę   spełniają warunek określony  poniżej.

Waga kryterium = 20%. Zamawiający przyzna oferentom dodatkowo 1  punkt za każdy pełny miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, nie więcej jednak niż za okres 20  miesięcy .

 Za   miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem rozumie się co najmniej 20 godzin  wykonywania usług na rzecz tych osób. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Oferent za doświadczenie wynosi 20 punktów.

 1. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą sumę punktów .
 1. Zamawiający udzieli zamówienia  sześciu Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostanie wybranych  sześć najkorzystniejszych oferty cenowych).

  5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  -Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
  -jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych, 
  -została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  -zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  -przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje  wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
NIP: 526 030 25 22

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji.
Numer projektu
nr RPMA. 09.02.01-14-8104/17-00

Oś Priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 6 trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Oferta z dnia 10.01.2018 złożona przez Panią Marie Polak na stawkę 43 zł brutto. Ilość punktów: 63,5
 2. Oferta z dnia 10.01.2018 złożona przez Panią Agatę Manturzewską na stawkę 32,02 zł brutto. Ilość punktów: 78,5
 3. Oferta z dnia 11.01.2018 złożona przez Pana Michała Kmiecia na stawkę 32,02 zł brutto. Ilość punktów: 78,5
 4. Oferta z dnia 14.01.2018 złożona przez Pana Kamila Wardacha na stawkę 43 zł brutto. Ilość punktów: 63,5
 5. Oferta z dnia 11.01.2018 r złożona przez Panią Monikę Łącką na stawkę 31,99 zł brutto. Ilość punktów: 78,7
 6. Oferta z dnia 11.01.2018 r. złożona przez Pana Aleksandra Holak na stawkę 23,49 zł brutto. Ilość punktów: 80

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo i wykazujące doświadczenie przy pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Warszawa 23.01.2018

 

Finalista nagrody Pulitzera - Według innego klucza

Za nami premiera książki "Według innego klucza", niezwykłego reportażu, który ukazał się w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Fundacji SYNAPSIS! Zachęcamy do lektury!

Kiedy prawie 75 lat temu u Donalda Trippleta z Forest w stanie Missouri po raz pierwszy w historii rozpoznano autyzm, nikt nie przypuszczał, że będzie to jedna z najczęściej stawianych diagnoz XXI wieku. „Według innego klucza” opisuje długą drogę, jaką przebyli od tego czasu lekarze, naukowcy, a przede wszystkim osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodziny i bliscy.

John Donvan i Caren Zucker z reporterskim zacięciem i ogromną wrażliwością przedstawiają losy licznych bohaterów. Wykluczonych osób z ASD trzymanych w zamkniętych zakładach i poddawanych eksperymentom, rodziców walczących o prawa i społeczną akceptację dla swoich dzieci, specjalistów szukających przyczyn zaburzeń i sposobów na ich wyleczenie. Pokazują, jak przez dekady zmieniało się podejście do tego trudnego tematu – od przypisywania winy nieczułym matkom, po traktowanie autyzmu jako cechę charakteru, a nie stygmatyzującą chorobę.

„Według innego klucza” to poruszająca, napisana żywym językiem historia, po którą powinni sięgnąć nie tylko ludzie mający do czynienia z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale wszyscy ci, którzy cenią sobie rzetelne reportaże mocno osadzone w kontekście społecznym.

„W tej długo oczekiwanej książce Donvan i Zucker z niezwykłą wrażliwością i dokładnością prezentują konieczność zrozumienia tego, co obecnie nazywamy autyzmem, cofając się w swojej opowieści o setki lat. Przekonująco bronią tezy, że zachowania autystyczne – zarówno zdolności, jak i upośledzenia – również są częścią ludzkiej natury. Cytując słowa pioniera psychiatrii dziecięcej Leo Kannera, autyzm <<istniał od zawsze>>, nawet przed formułowaniem diagnozy. Według innego klucza to także świeże spojrzenie na złożoną kwestię neuroróżnorodności”. -John Elder Robinson, autor Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera i Switched On -

„Według innego klucza przenosi czytelnika z powrotem do początków autyzmu. To kluczowa pozycja dla wszystkich zainteresowanych tym, jak społeczeństwo traktuje osoby różniące się od większości”. - Temple Grandin, autorka „Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem” oraz „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów” -

„Autyzm pozostaje jedną z wielkich zagadek medycznych naszej epoki, a to pierwsza książka, która dokładnie opisuje dekady zmagań rodziców, lekarzy i społeczeństwa – aż do chwili obecnej, jak twierdzą bowiem autorzy, historia ta zdecydowanie nie zmierza jeszcze ku końcowi. Według innego klucza to monumentalne dziennikarskie arcydzieło, które zapowiada się jako klasyczne, wszechstronne opracowanie i punkt odniesienia dla zrozumienia danych, jakich mogą dostarczyć jedynie przyszłe badania. Tekst jest jasny, zręczny i pełen serca, ponieważ autorzy znają autyzm z własnych rodzin”. - Robert MacNeil, współzałożyciel i były prezenter PBS NewsHour -

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze- serce Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest dostawa:

 1. Narzędzi do oceny funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat: IDS-P - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 2. Narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz oceny zmian zachodzących w czasie/ w  toku interwencji:  ADOS-2  – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

w projekcie pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl  do dnia 15.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

 

INFORMACJA

Z uwagi na brak wpłynięcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RPMA/SYNAPSIS/2017, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało rozstrzygnięte.

 

alt

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" (nr umowy: POWR.02.06.00-00-0022/16-00).

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku postępowania na dokonanie wizji lokalnej i obmiaru technicznego ok. 41 budynków w dziesięciu jednostkach administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, otrzymała dwie oferty złożone przez Smart-Bud Marek Nowak oraz Panią Paulinę Totę. Obie oferty spełniły wymogi określone w postępowaniu przez Zamawiającego. Korzystniejsza cenowo okazała się oferta złożona przez Panią Paulinę Totę.

alt

Fundacja SYNAPSIS w związku z realizacją projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego” poszukuje:

 • osób z niepełnosprawnością
 • osób z najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością (rodzina, opiekunowie, przyjaciele itp.)
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych

które współpracowały lub korzystały z usług takich instytucji jak:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna
 • Gmina Ciechanów
 • Gmina Piastów
 • Gmina Grójec
 • Gmina Nasielsk
 • Gmina Stara Błotnica
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Lesznowola
 • Gmina Michałowice
 • Powiat Sierpc
 • Powiat Wołomin
 • Powiat Węgrów
 • Powiat Pułtusk
 • Powiat Piaseczno

w celu anonimowego udzielenia informacji na temat współpracy z ww. jednostkami, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zebrane informacje wykorzystamy całkowicie anonimowo. Posłużą one do przygotowania raportów z funkcjonowania ww. instytucji oraz pomogą w opracowaniu zaleceń dla wskazanych jednostek.

Poprzez wskazane instytucje rozumiemy także ich delegatury oraz jednostki organizacyjne (tj. PCPR, OPS, miejska lub powiatowa biblioteka, ośrodek kultury, ośrodek sportu i rekreacji itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: a.fiedotow(at)synapsis.org.pl. Wpisując adres należy zamienić (at) na @

Więcej informacji o projekcie:

„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu monitoringowi podlega 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Działania monitoringowe polegają na: analizie realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej, opracowanie, dla wszystkich jednostek objętych przeglądem, zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz monitorowaniu wdrożenia rekomendacji w analizowanych jednostkach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych, Fundację SYNAPSIS, Fundację Polska Bez Barier.

Zapraszamy do udziału w konkursie na fanpage'u Fundacji SYNAPSIS: Wchodzenie w dorosłość ze spektrum autyzmu

Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy zestawami książek: „Asperger. Życie w dwóch światach” Christine Preißmann oraz „Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka".

Nagrody ufundowało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Konkurs trwa od 29 listopada godz. 10.00 do 1 grudnia do godz. 23.59.

Odpowiedzi konkursowe zależy zostawić pod postem konkursowym.

Regulamin konkursu znajdziecie tu

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje asystenta/asystentki osoby z autyzmem do projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”

 

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę, stwarzającą możliwość poznania świata osoby z autyzmem, tworzenia i podtrzymywania z nią relacji (praca 1 do 1)
 • szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem i zakresu wspomagania tej grupy osób w placówkach
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowej, zajmującej się problematyką autyzmu
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane policealne/licencjackie w przedmiotowym zakresie), do aplikowania zapraszamy również studentów zaocznych i absolwentów
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w wymiarze pełnego etatu, z zastrzeżeniem, że niektóre szkolenia mogą odbywać się w weekendy
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, instruktorskich we współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole)
 • umiejętność komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych
 • otwartość na potrzeby osób z autyzmem
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B)

Opis stanowiska:

Do głównych zadań asystentów należy wspieranie osób z autyzmem (praca 1:1) w procesie włączania ich w zajęcia aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwijania ich umiejętności, a także wspomaganie i towarzyszenie osobom z autyzmem w czasie zajęć w placówkach dziennych.

Praca asystenta będzie polegać m.in. na:

 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych,
 • podążaniu za potrzebami osoby z autyzmem, w tym uczeniu jej samodzielnośc
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych;
 • współpracy z kadrą placówki, rodziną

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: i.broczkowska@synapsis.org.pl W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko_Asystent. Na aplikacje czekamy do 15.12.2017 r. Prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Projekt "Wsparcie osób z autyzmem w placówkach finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 

alt

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w marcu 2018 roku odbędzie się konferencja "Autyzm i prawo" organizowana przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspólnie z Zakładem Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Poruszana problematyka dotyczyć będzie:

 • systemowego przedstawienia zaburzeń rozwoju z całego spektrum autyzmu
 • podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących obu ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych
 • problematyki ograniczeń czynności prawnych wynikających z ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia
 • problematyki odpowiedzialności karnej
 • prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego i prywatnego w tym procesie

 

W konferencji wezmą udział autorytety i eksperci w zakresie psychiatrii, psychologii i prawa. Referaty na ww. tematy wygłoszą m.in.:

 • mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw osób z Autyzmem Przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • dr hab. Beata Janiszewska, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • dr Joanna Grzesiewska, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii Ogolnej/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Szymon Tarapata, Zakład Prawa Karnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Zakład Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kmieciak, Zakład Prawa Medycznego, Łódzki Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Ordynator Kliniki Psychiatrii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpital Kliniczny w Choroszczy

 

Czas i miejsce: 16 marca 2018 r., godz. 11.00, sale wykładowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, zostaną zamieszczone na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: www.umb.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres: autyzm-prawo@umb.edu.pl

 

W imieniu organizatorów na Konferencję serdecznie zapraszają:

dr hab. Adam Górski, prof. UJ p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

alt

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje uczestników do nowego projektu "Mieszkanie treningowe-wspomagane". Czekamy na zgłoszenia!

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:

 • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:

16 - 19 listopada 2017 r.
20 - 28 listopada 2017 r.
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia:

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu (wzór w załączeniu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:

 • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
 • nabywaniu wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
 • zmianie postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
 • poprawie umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
 • poszerzaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się 

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "