Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z teorią oraz wiedzą praktyczną dotyczącą budowania najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Przedstawiony model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli trenować swoje umiejętności w oparciu o zgłoszone przez siebie 'case study'.
 
Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów.
 
Warunki kwalifikacji:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób.
 
Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W.La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • kategorie i przyczyny trudnych zachowań,
 • kwestionariusze do analizy funkcjonalnej trudnych zachowań,
 • „Model wspierania osób z autyzmem" Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys,
 • strategie proaktywne i reaktywne,
 • prezentacja 'case study' ( tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych w oparciu o analizę funkcjonalną; budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych),
 • omówienie aspektów psychologicznych w pracy z osobami z autyzmem, u których występują zachowania problemowe.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Na szkoleniu wyjazdowym istnieje możliwość dostosowanie treści do grupy wiekowej podopiecznych.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy ukończyli kompleksowe szkolenia prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Szkolenie Bazowe w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO's), ukończyli szkolenie podstawowe – I część lub szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • wprowadzenie: pojęcie tożsamości,
 • kształtowanie się tożsamości – podobieństwa i różnice miedzy osobami z autyzmem a osobami „neurotypowymi",
 • mówić czy nie mówić, wiedzieć czy nie wiedzieć – świadomość bycia osobą z autyzmem w kontekście diagnozy i terapii,
 • informowanie o diagnozie autyzmu lub Zespołu Aspergera osoby zgłaszającej się na diagnozę – problemy merytoryczne i etyczne,
 • metody i techniki pracy nad kształtowaniem się poczucia tożsamości osób z autyzmem,
 • przedstawienie programu „Jestem wyjątkowy" P. Vermeulena,
 • grupa dla młodych dorosłych osób z autyzmem jako przykład pracy bezpośredniej nad problemem tożsamości – opracowanie scenariuszy.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Ilość uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku - przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia. Osoby, które chcą uzyskać certyfikat poświadczający, że uczestnik szkolenia zdobył wiedzę wymaganą do prowadzenia treningu umiejętności społecznych, mogą przystąpić do testu. Otrzymanie pozytywnej oceny z testu uprawnia do otrzymania certyfikatu. Test dotyczy zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

 

Wyślij zgłoszenie

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, nauczycieli, specjalistów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze, itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Warunki kwalifikacji:


Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").


Cel szkolenia:


W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

 • wiedzę i umiejętności istotne w diagnozowaniu potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu;
 • wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczania celów i opracowania strategii rozwijania umiejętności komunikacyjnych;
 • wiedzę i umiejętności wykorzystywania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) i łączenia ich z terapią logopedyczną;
 • kompetencje do pracy nad rozwojem porozumiewania się dzieci z ASD, które mówią i tych u których rozwój mowy jest poważnie zagrożony;


Wymiar czasowy szkolenia:


3 dwudniowe zjazdy (łącznie: 57 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1 miesiąc.

Harmonogram szkoleń:


• I. 30.11-01.12.2019
• II. 11-12.01.2020
• III. 01-02.02.2020


Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Zakres tematyczny szkolenia:


Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?


I. Moduł dotyczący diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
• Kryteria prawidłowego rozwoju mowy jako podstawa do diagnozy deficytów w porozumiewaniu się dzieci ze spektrum autyzmu;
• Dostępne narzędzia do diagnozy ekspresji i recepcji mowy;
• Model diagnozy potrzeb komunikacyjnych;
• Ćwiczenia w wykorzystaniu narzędzi do diagnozy;
• Kryteria wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy nad porozumiewaniem się dzieci z ASD;

 

II. Moduł dotyczący pracy z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji i wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
• Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z dziećmi z ASD;
• Budowanie indywidualnych systemów porozumiewania się dzieci z ASD z poważnymi deficytami w komunikacji;
• Strategie pracy nad funkcjonalną komunikacją dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się;
• Praktyczne wykorzystanie strategii AAC w pracy nad porozumiewaniem się;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się - warsztaty;

 

III. Moduł dotyczący pracy z dziećmi mówiącymi z ASD (dzieci, które zaczynają mówić, mówią w ograniczony sposób, mają trudności z pragmatyką mowy).
• Strategie pracy nad ekspresją, recepcją, pragmatyką i prozodią mowy w pracy z mówiącymi dziećmi z ASD;
• Praktyczne wykorzystanie strategii pracy nad porozumiewaniem się;
• Praca z dziećmi z echolalią;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci mówiących z ASD - warsztaty;


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).


Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296


Koszt szkolenia:


1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej.


Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.


UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 08.11.2019 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.


Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność wpłat.


Terminarz wpłat:


• Termin wpłaty I raty (660,00 zł) lub pełnego kosztu kursu (1290,00 zł) do dnia: 31.10.2019
• Termin wpłaty II raty: 460,00 zł do dnia: 22.11.2019
• Termin wpłaty III raty: 290,00 zł do dnia: 08.01.2020