Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.

Uwaga! Zapisy na konsultacje diagnostyczne i diagnozy możliwe są poprzez:

- wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

- telefonicznie pod numerem 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:30-14:30)

 

Konsultacje diagnostyczne osób dorosłych powyżej 16 r.ż.

Konsultacje te skierowane są do nastolatków powyżej 16 r.ż. oraz osób dorosłych, które doświadczają różnego rodzaju problemów w codziennym życiu, przede wszystkim w sferze relacji społecznych, porozumiewania się z innymi ludźmi oraz w sferze zainteresowań i sposobu myślenia. Celem konsultacji jest ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu (w tym także zespołu Aspergera). Na podstawie informacji zebranych od rodziców osoby badanej oraz bezpośredniej obserwacji i badania pacjenta, zespół specjalistów doświadczonych w diagnozowaniu nastolatków i osób dorosłych w kierunku ASD (psycholog, psychoterapeuta) poznają sposób funkcjonowania osoby badanej, analizują dostarczoną dokumentację medyczną, przeprowadzają ustrukturyzowane badanie (np. z wykorzystaniem badania ADOS-2*, kwestionariuszy osobowości czy narzędzi dedykowanych do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu) i dokonują oceny zgromadzonych informacji w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Spotkania diagnostyczne są poprzedzone jednorazową tzw. wizytą lekarską, prowadzoną przez doświadczonego lekarza psychiatrę, która ma na celu dokonanie wstępnej oceny zgłaszanych problemów. Lekarz psychiatra decyduje o pokierowaniu osoby badanej do dalszej, pogłębionej diagnostyki w naszym Ośrodku lub wskazuje na konieczność innego rodzaju działań.

Czas trwania wizyty z lekarzem psychiatrą to 30-45min.

Odpłatność za wizytę lekarską: 200,00 zł

Przebieg procesu diagnostycznego

Jeśli lekarz psychiatra podczas pierwszej wizyty przesiewowej obserwuje u pacjenta możliwość występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu, osoba ta może zgłosić się w naszym Ośrodku do pogłębionej diagnostyki. Pełen proces diagnostyczny nastolatka powyżej 16r.ż. lub osoby dorosłej obejmuje:

  1. Wywiad wstępny z udziałem osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje, dotyczące jej aktualnego funkcjonowania w życiu codziennym: w sferze osobistej, towarzyskiej, zawodowej.
  2. Wywiad wstępny z udziałem rodzica, opiekuna, bądź partnera życiowego osoby badanej, podczas którego zbierane są informacje dotyczące wczesnego rozwoju osoby badanej jako dziecka (np. w sferze rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowego, obserwowanych trudności w zachowaniu, radzenia sobie pod względem edukacyjnym i społecznym, itp.) – to spotkanie może odbyć się w tym samym terminie, co wywiad wstępny z osobą badaną.
  3. Spotkanie osoby badanej z psychologiem/psychoterapeutą w celu przeprowadzenia badania pod kątem występowania cech spektrum autyzmu, które może obejmować: swobodną rozmowę, rozmowę na zadany temat, badania kwestionariuszowe, badanie ADOS-2, próby kliniczne, testy psychologiczne i neuropsychologiczne, itp.
  4. Spotkanie osoby badanej z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem/psychoterapeutą w celu postawienia ostatecznego rozpoznania, które obejmuje rozmowę swobodną z lekarzem, wewnętrzną konsultację zespołu diagnozującego (bez udziału pacjenta) oraz przekazanie wniosków przez lekarza psychiatrę
  5. Spotkanie podsumowujące z osobą badaną, prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, mające na celu omówienie przebiegu procesu diagnostycznego, uzyskanych wyników w testach i badaniach psychologicznych oraz przedstawionych wniosków diagnostycznych; podczas tego spotkania proponujemy, aby pacjent zadał nurtujące go pytania, wyraził wszelkie wątpliwości co do przebiegu procesu, bądź postawionego rozpoznania, tak aby osoba prowadząca mogła udzielić jak najbardziej wyczerpujących wyjaśnień.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla osoby badanej wynosi od 5 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin)

Koszt procesu diagnostycznego: 1600,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

- pacjent zobowiązany jest do dostarczenia: aktualnych wyników badań psychologicznych, neuropsychologicznych, psychiatrycznych, czy neurologicznych, jeśli takie były wykonywane w ciągu ostatnich dwóch lat; wyników wszelkich badań tego typu, prowadzonych w dzieciństwie, bądź w okresie dojrzewania; opinii pedagogicznych i psychologicznych z placówki edukacyjnej, bądź z poradni psychologiczno-pedagogicznej z okresu dziecięcego, bądź nastoletniego, jeśli takie pacjent uzyskał;

- poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po rozmowie z pacjentem; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału oraz opracowanie przeprowadzonych badań, co pozawala na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów pacjenta,

- po zakończeniu procesu diagnostycznego pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania osoby badanej w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania,

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest wyrażenie zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o pacjencie w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli osoba badana zrezygnuje z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.